Our Works .

FACTUURVOORWAARDEN

1 De facturen die de leverancier opstelt uit hoofde van gepresteerde diensten en/of geleverde goederen zijn contant bij ontvangst en zonder disconto te betalen op de zetel of op de bankrekening van de leverancier.
2. Door de aanvaarding van de factuur aanvaardt de klant deze voorwaarden en verzaakt hij aan de toepassing van eventuele eigen betalingsvoorwaarden.
3 Gebeurlijke betwistingen dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier te worden meegedeeld.
4. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het achterstallig factuurbedrag vermeerderd met de BTW, dit in toepassing van de artikelen 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek.
5. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die de leverancier maakt om de achterstallige factuurbedragen te innen en elke andere schade die de leverancier lijdt door de wanprestatie, worden vanaf de 30e dag na factuurdaturn integraal doorgerekend aan de klant, aan 10% van de achterstallige factuurbedragen en BTW met een minimum van 100,00 EUR. Dit eveneens in toepassing van artikelen 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek.
6. Voor alle geschillen tussen partijen is uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Klant verbindt zich er toe alle nodige en correcte informatie te bezorgen voor het invullen van de site
2. Klant, is verantwoordelijk voor de aageleverde inhoud op de website
3. Digitalized is niet verantwoordelijk voor enig vorm van hacking of misbruik van de website. Wij trachten een goede bescherming te bieden voor dergelijk misbruik te vermijden, maar kunnen geen garanties bieden.
4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de downtime van hosting, verkeerd gebruik, internet aanvallen op de website en eventueel geleden schade hierdoor. Wij werken met een derde partij voor de hosting en deze kunnen dus ook problemen ondervinden voor updates, onderhouden en stroompannes.
5. Broncode blijft eigendom van Digitalized, de klant verkrijgt een levenslange gebruikslicentie voor de broncode zoals deze is tijdens het afleveren van het product
6. Verandering van de opbouw / vormgeving van de website tijdens de ontwikkeling er van, kunnen kosten met zich meebrengen, die ten laste zijn van de klant
7. Deze offerte vertegenwoordigt de hele overeenkomst over deze zaak.
8. Na ondertekening van de offerte zal een voorschot gevraagd worden van minimum 50% van het totale bedrag. Te betalen binnen 15 dagen na het tekenen van de offerte
9. Factuur wordt opgesteld maximum 90 dagen na het tekenen van de offerte. Binnen deze termijn zal de site structureel klaar zijn, maar kan Digitalized niet verantwoordelijk zijn voor het laattijdig aanleveren van inhoud.


Contact .

Bellen?

Uw pleegt liever een telefoontje?

Mailen?

Uw typt liever evens alles uit?.

Langs komen?

U springt liever even binnen?

Laat je info achter .

en we contacteren je zo snel mogelijk.